Jump to content
zeljeznice.net

Westin

Članovi
 • Content Count

  1,918
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Profile Information

 • Gender
  Not Telling
 • Location
  Zagreb

Recent Profile Visitors

8,514 profile views
 1. Westin

  Westin

 2. Za najlakše doć ZET-om je do privremene stanice Savski Gaj koja je praktički u Trokutu i označena je crvenim krugom. Ulica Mate Parlova otvorena je samo za pješačko-biciklistički promet.
 3. Savjetovanje i služi da se može izmjeniti dokumentacija nakon upita
 4. Prva isporuka bi trebala biti dvije godine nakon potpisa ugovora po jedan mjesečno. Bitno je ovo je savjetovanje te se sve primjedbe mogu uputiti na gornje kontakte.
 5. U tijeku je javno savjetovanje koje traje do 12.6.2019. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavu 21 (dvadesetjedan) novih elektromotornih vlakova i to 11 (jedanaest) elektromotornih vlakova zagradsko-prigradski promet (EMV GPP) i 10 (deset) elektromotornih vlakova za regionalni promet (EMV RP). Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo bitne uvjete, odnosno nacrt dokumentacije o nabavi te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 12. lipnja 2019. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adrese elektroničke pošte: hrvoje.pintar@hzpp.hr i marko.martinovic@hzpp.hr PODACI O PREDMETU NABAVE 1. OPIS PREDMETA NABAVE Predmet javne nabave je nabava 21 (dvadesetjedan) novi elektromotorni vlak i to 11 (jedanaest) elektromotornih vlakova za gradsko prigradski promet (EMV GPP) i 10 (deset) elektromotornih vlakova za regionalni promet (EMV RP) (dalje u tekstu: Vlakovi). Vlakovi u cijelosti moraju biti u skladu sa Specifikacijom tehničkih zahtjeva koja je sastavni dio ove dokumentacije o nabavi. Vlakovi koji su predmet javne nabave moraju biti izvedeni na istoj platformi. Vlakovi za gradskoprigradski promet (EMV GPP) i Vlakovi za regionalni promet (EMV RP) mogu se međusobno razlikovati samo u opremljenosti ovisno o njihovoj namjeni za gradsko prigradski odnosno regionalni promet, a sve u skladu sa Specifikacijom tehničkih zahtjeva, koja je prilog ovoj dokumentacije o nabavi (Prilog VII. ) Dokumentacija o nabavi https://drive.google.com/file/d/1LgP5a4xvd72uKZtyJV0bojafITgFOG7a/view?usp=sharing Specifikacija tehničkih zahtjeva https://drive.google.com/file/d/11pqyFeuXAbQ2eMXR9N1EEKvwLltKTV0g/view?usp=sharing Prijedlog ugovora https://drive.google.com/file/d/1YvSg1jGPiOYYVuMtxF9I1ajYPwKrxNQP/view?usp=sharing Dinamika isporuke https://drive.google.com/file/d/1rsySH_HaAMk3ZmZ9bYFf-B6cp3bEFHvv/view?usp=sharing
 6. Na 2234 ugrađena rampa za invalide kod drugih vrata.
 7. O posljedicama nevremena. Jer koliko govore neke točke neće biti odmah dostupne međutim to im je prioritet za raščičavanje.
 8. Ovisno o situaciju koju će procijeniti u narednim tjednima moglo bi odužiti izgradnju žičare
 9. Da su prava firma umjesto bikova na trojci vozili bi na 4-tvorci i drugim linijama gdje stave katicu
 10. Jer ta pričuva može biti i za bus i tramvaj. Jer glupo je da bus ide na drugi kraj grada i troši resurse da bi nalio gorivo.
 11. 15.05. je 2103 imao sličan problem kao što je ispod naveden te je oko 22h napravio manji zastoj na Jordanovcu smjer Kvaternikov trg. Nakon više resetiranja uspio je krenuti i normalno vozio. Na Kvaternikovom trgu je nakon što je došao majstor s kontrolom prometa vozač umjesto za Prečko otišao za Ljubljanicu normalno s putnicima. Danas je bio u prometu. Mogući je bio problem s zrakom.
 12. Jedno mjesto za pričuvu treba biti prostor Zagrebačkog velesajma. Međutim ZET trenutno nema ni vozača ni buseva za to.
 13. Tramvaji voze obilazno od smjera Trga bana Jelačića zbog zastoja u Frankopanskoj Ilica Austrijska Jukićeva Savska u dalje redovito također isto i u drugom smjeru
 14. HŽ Infrastruktura Objavljuje dana 16.travnja2019.godine N A T J E Č A J za prijem pripravnika na određeno vrijeme I.SEKTOR ZA ODRŽAVANJE 1.Područna radna jedinica za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Jug -2pripravnika(VŠS/SSS) građevinske struke Mjesto rada: Knin, Šibenik 2.Područna radna jedinica za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Sjever -2pripravnika(VSS) građevinske struke Mjesto rada: Koprivnica, Varaždin -2 pripravnika (SSS) tehničke struke *Mjesto rada: Koprivnica,Varaždin *Napomena: uz natječajnu dokumentaciju dostaviti i važeću dozvolu za strojovođu (Pravilnik o ovlaštenju strojovođa) 3.Područna radna jedinica za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Zapad -1 pripravnik (VSS) građevinske struke Mjesto rada: Rijeka 4.Područna radna jedinica za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Sjever -3 pripravnika (VSS) elektrotehničke struke Mjesto rada:Koprivnica -2pripravnika (SSS) elektrotehničke struke Mjesto rada:Koprivnica,Varaždin Napomena: za pripravnike za koje se traži SSS elektrotehničke struke isto se odnosi na SSS IV. stupanj elektrotehničke struke. II.SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA -1 pripravnik(VSS)strojarske struke Mjesto rada: Zagreb III.SEKTOR ZA INFORMATIKU -1 pripravnik(VSS) elektrotehničke struke Mjesto rada: Zagreb IV.SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA -1 pripravnik (VSS/VŠS) pravnestruke Mjesto rada: Varaždin -1 pripravnik(VŠS) ekonomske/društvene struke Mjesto rada:Varaždin Sukladno odredbama Zakona o radu pripravnici su osobe koje se prvi puta zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale, a na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji imaju staž u zanimanju za koje su se školovali pod uvjetom da imaju evidentiran staž manji od 12 mjeseci na razini VSS ( za pripravnike VSS), staž manji od 10 mjeseci na razini VŠS (za pripravnike VŠS) i staž manji od 6 mjeseci na razini SSS (za pripravnike SSS). Radni odnos s pripravnikom VSS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, radni odnos s pripravnikom VŠS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme, u trajanju od 10 mjeseci, a radni odnos s pripravnikom SSS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci. Na natječajmogu se javiti osobe oba spola. Osobe kojeprema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Uz prijavu za natječajpotrebno je navesti osobne podatke te priložiti: -životopis -dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe) -domovnicu (preslika) -ugovor o radu za sva radna mjesta na kojima je kandidat radio s opisom poslova radnih mjesta na kojima je radio ili potvrde ranijeg poslodavca o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa –nedvojben dokaz da nema rada u traženoj struci(preslika) -elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi HZMO-a (ERPS), ne stariji od mjesec dana -neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci -važeću dozvolu za strojovođu (Pravilnik o ovlaštenju strojovođa), ako je isto navedeno S kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete bit će provedeno psihologijsko testiranje (u Zagrebu) i selekcijski intervju. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta predajuse u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o., isključivo u pisanom obliku, osobno ili preporučenom poštomna adresu: HŽ Infrastruktura d.o.o. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima(za natječajza prijem pripravnika:navesti sektor i struku ) Mihanovićeva 12 10 000 Zagreb Tijekom natječaja HŽ Infrastrukturad.o.o. će obrađivati osobne podatke kandidata dostavljeneu prijavi,sukladnostandardima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Osobni podaci kandidata obrađuju se u svrhu provedbe ovog natječaja, temeljem legitimnog interesa HŽ Infrastrukture d.o.o. da kroz selekcijski proces izabere najprikladnije kandidate. Osobni podaci će biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i neće biti dostupni trećim osobama. Po završetku natječajnog postupka, osobni podaci kandidata bit će izbrisani iz našihstrukturiranih zbirki podataka HŽ Infrastrukture d.o.o. Voditelj obrade osobnih podataka u ovom natječaju je HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb. Ako kandidati imaju upit ili primjedbu vezanu uz način na koji se njihovi osobni podaci obrađuju moguga uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka, na adresu elektroničke pošte: dpo@hzinfra.hr ili dopisom na adresu društva sa naznakom: „za Službenika za zaštitu osobnihpodataka“. Na isti način može sei zatražiti pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka.Kandidati imajupravo uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrajuda društvo ne obrađuje njihove osobne podatke u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) http://www.hzinfra.hr/wp-content/uploads/2019/04/Natjecaj-pripravnici-PONOVLJENI-NATJECAJ-002_16042019_2.pdf
×
×
 • Create New...