Jump to content


Donacija

Opcije potpore stranici zeljeznice.net
Ako posjedujete kriptovalute, možete donirati i na adrese:

3P2r8a7BMvRiRppZXcQdYiGguhN4iHAWTA3 - WavesPlatform

0x630394fcfd4d4b5f6847dd071b0841c25a2bcad7 - Ethereum

1C1f1kP6uL9Bqxi1r8TA4FHGpJ7D2GMtmi - Bitcoin

Za više informacija pogledajte iduću poveznicu: http://goo.gl/Elo84w

Westin

Member Since 02.07.2009. - 23:09
Offline Last Active 30.08.2019 15:29

Topics I've Started

Nabava novih elektromotornih vlakova

05.06.2019. - 11:01

U tijeku je javno savjetovanje koje traje do 12.6.2019.
 
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavu 21 (dvadesetjedan) novih elektromotornih vlakova i to 11 (jedanaest) elektromotornih vlakova zagradsko-prigradski promet (EMV GPP) i 10 (deset) elektromotornih vlakova za regionalni promet
(EMV RP).
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo bitne uvjete,
odnosno nacrt dokumentacije o nabavi te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da
do 12. lipnja 2019. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adrese elektroničke pošte:
hrvoje.pintar@hzpp.hr i marko.martinovic@hzpp.hr
 
PODACI O PREDMETU NABAVE
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet javne nabave je nabava 21 (dvadesetjedan) novi elektromotorni vlak i to 11 (jedanaest) elektromotornih vlakova za gradsko prigradski promet (EMV GPP) i 10 (deset) elektromotornih vlakova za regionalni promet (EMV RP) (dalje u tekstu: Vlakovi). Vlakovi u cijelosti moraju biti u skladu sa Specifikacijom tehničkih zahtjeva koja je sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.
Vlakovi koji su predmet javne nabave moraju biti izvedeni na istoj platformi. Vlakovi za gradskoprigradski promet (EMV GPP) i Vlakovi za regionalni promet (EMV RP) mogu se međusobno razlikovati samo u opremljenosti ovisno o njihovoj namjeni za gradsko prigradski odnosno regionalni promet, a sve u skladu sa Specifikacijom tehničkih zahtjeva, koja je prilog ovoj dokumentacije o nabavi (Prilog VII. )

Dokumentacija o nabavi
https://drive.google...iew?usp=sharing
Specifikacija tehničkih zahtjeva
https://drive.google...iew?usp=sharing
Prijedlog ugovora
https://drive.google...iew?usp=sharing
Dinamika isporuke
https://drive.google...iew?usp=sharing


Elektro vozila za prijevoz putnika ( 12 kom )

29.07.2018. - 15:31

Predmet nabave su elektro vozila za prijevoz putnika u gradu Zagrebu prema minimalnim tehničkim  specifikacijama , kako slijedi  :
minimalne  tehničke karakteristike  elektrovozila

Napon instalacije:
min 48 V -AC
Snaga elektromotora:
4-6 kW
Tip pogonskog sustava:
Izmjenični (AC)
Vrijeme vožnje bez punjenja:
min 60 min
Diferencijal:
Mehanički, 2 stražnja kotača
Olovna duboko ciklička akumulatorska baterija
min 6 kom 8-voltnih
Brzina unaprijed:
min. 20 km/h
Brzina unazad:
min 20km/h
Radijus okretanja:
max 6,0 m
Mogućnost savladavanja uspona
min 20 %
Duljina vozila:
max. 4150 mm
Širina vozila:
max. 1250 mm
Visina vozila bez krova:
max 1250 mm
Visina vozila s krovom:
max 1950 mm
Visina ulaznog podesta:
max 345 mm
Udaljenost podvozja od tla:
min 140 mm
Težina vozila s baterijom i krovom:
max 630 kg
Međuosovinski razmak:
max: 3350 mm
Dimenzije kotača:
min 215/60-R8
Ovjes:
 
neovisni prednji ovjes
straga opruge s amortizerima
Mehanički kočioni sustav:
samopodešavajuća bubanj kočnica na stražnjim kotačima
 
Materijal konstrukcije:
šasija: čelik, galvanizirani
karoserija: polipropilen/poliuretan
Odbojnici:
Prednji i stražnji odbojnici koji podnose brzinu udara do 8 km/h
Putnička kabina:
 
 
Kabina bez vrata
min mjesta za sjedenje 6, svi u smjeru vožnje
min redova sjedala 3
Unutrašnji retrovizor
Vanjska ogledala: dva s bočne strane
Vjetrobran: stakleni s brisačem
 
Sjedala:
 
Eko-koža punjena pjenom
Krov:
 
Neproziran, po cijeloj duljini vozila
Boja:
Boja vozila:nebesko  plava  RAL 5015
Boja krova: bijela
Oprema vozila:
 
Brzinomjer
Pokazivač istrošenosti baterije
Sirena
Svjetla straga i sprijeda
Pokazivači smjera sprijeda i straga
Kočiona svjetla straga
Signalizator za vožnju unazad
Sigurnosna sklopka
Rukohvati
Gume zimske/ljetne ovisno o vremenu isporuke
Digitalni tahograf VDO DTCO 1381 R2.2 ili jednakovrijedan
Uređaj za višejezičnu reprodukciju
Kabel za punjenje
Cerada:
Zaštitna PVC cerada za vožnju u svim vremenskim uvjetima, prozirna u području prozora,  neprozirni dio u bijeloj boji
sa sustavom za otvaranje/zatvaranje otvora za nesmetani ulaz/izlazak putnika iz vozila
Jamstvo:
min 1 godinu za ceradu
 
min  48 mjeseci ili 20 000 Ah ili 1000 punjenja,  što prije istekne, za baterije
 

 
Vozila koja su predmet nabave moraju biti nova, proizvedena min u 2017. godini, s potvrdom o izvršenoj homologaciji  za turističke namjene.
Ponuđena vozila u cijelosti moraju odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave i tehničkoj specifikaciji
Rok završetka: 120 dana od dana obostranog potpisa ugovora.
Gospodarski subjekt mora za izvršenje predmeta nabave angažirati slijedeće tehničke stručnjake/tehnička tijela:
Budući da je ponuditelj obvezan izvršiti obuku i osposobljavanje osoblja Naručitelja  za rukovanje i održavanje vozila ponuditelj mora raspolagati najmanje jednom osobom koja posjeduje certifikat proizvođača ponuđenih elektro vozila da isti može vršiti osposobljavanje za upravljanje i održavanje predmetnih vozila.
Ponuditelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka tražen dokumentacijom o nabavi.
 
 
Za svaki dan prekoračenja roka izvršenja iz točke 2.8. dokumentacije o nabavi koji nastane krivnjom ugovaratelja, naručitelj će zaračunati ugovaratelju ugovornu kaznu u visini od 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene. Ugovorna kazna u cijelosti može iznositi maksimalno 10 % (deset posto) od ugovorene cijene.
Jamstveni rok počinje teći od dana uredno izvršenih isporuka robe i iznosi:
- za isporučenu robu jamstveni rok se daje prema točki 6.5. ove dokumentacije o nabavi, s tim da je minimalni jamstveni rok 24 mjeseca i počinje teći od isporuke.
- minimalan jamstveni rok za bateriju je 48 mjeseci ili 20 000 Ah ili 1000 punjenja što prije istekne. Jamstveni rok za baterije počinje teći od isporuke.
Ponuditelj se obvezuje osigurati servisiranje i redovno održavanje vozila u opsegu i rokovima propisanim uputama proizvođača vozila i opreme na vozilu, prema broju prijeđenih kilometra i/ili servisnim intervalima, te izvršiti eventualne popravke vozila, u jamstvenom roku.
Ponuditelj se obvezuje osposobiti vozila za upotrebu u roku od najviše 24 sata od zaprimanja prijave kvara elektroničkom poštom, faxom ili na drugi dokaziv način od strane za to imenovanog predstavnika naručitelja. 
 
Odabrani ponuditelj je obvezan organizirati transport vozila s mjesta kvara do lokacije popravka uključujući i vozača ukoliko je potrebno.
 
U slučaju da elektro vozilo ne bude osposobljeno za upotrebu u roku dvadeset i četiri sata nakon prijave kvara na elektro vozilu naručitelj će obračunati troškove u iznosu od 1.500,00 kn po danu stajanja a kao naknada  zbog  neizvršenja obveze  kod održavanja u jamstvenom roku
 
Ponuditelj će o svom trošku organizirati obuku i osposobljavanje osoblja Naručitelja (najmanje 6 radnika) za rukovanje i održavanje odnosno dnevne, mjesečne, i polugodišnje servise prema  preporuci i specifikaciji za održavanje proizvođača/ovlaštenog zastupnika vozila na lokaciji Naručitelja.
 
Ponuditelj je dužan u osigurati proizvodnju i dostupnost rezervnih dijelova za ponuđena elektro vozila i osigurati tehničku podršku ovlaštenih servisa minimalno 10 godina od isteka jamstvenog roka.

 • Odabrani ponuditelj obvezan je uz vozilo isporučiti  sljedeću dokumentaciju:
 • upute za rukovanje na hrvatskom jeziku
 • upute za održavanje na  hrvatskom jeziku
 • popis rezervnih dijelova
 • tehničke sheme vozila
 • radionički priručnik
 • odgovarajuću atestnu dokumentaciju za sve elemente vozila
 • sugestivnu listu potrebnih rezervnih dijelova za period održavanja od 12 mjeseci
 • propisan način servisiranja i održavanja

Posao dobila firma: TM Zagreb d.o.o. Susedsko polje 53 ( firma je trgovac nije proizvođač ).
Ponuđena cijena (bez PDV-a) 2.313.840,00
PDV 578.460,00
Ponuđena cijena (s PDV-om) 2.892.300,00
 
Cijena po vozilu bez PDV-a:192 820 kn
Cijena po vozilu s PDC-om: 241 052 kn
Ugovor je potpisan: 03.07.2018.


Studija razvoja tramvajskog prometa grada Zagreba

01.04.2018. - 14:40

U tijeku je javno savjetovanje pred raspisivanje javne nabave za izradom studije koje traje do 04.04.2018.

 

Predmet nabave je izrada Studije razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba, sve prema Projektnom zadatku u prilogu.

 

Duljina tramvajskog prometa u Gradu Zagrebu je preko 100km.

 

Navedena usluga podrazumijeva:

1.1.           Analizu stanja tramvajskog kolosijeka

1.2.           Analizu stanja kontaktne mreže

1.3.           Analizu stanja ispravljačkih stanica

1.4.           Analizu tramvajskog sustava Grada Zagreba

 

Temeljem izrađene Studije razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba,  očekuje se da će procijenjena vrijednost projekta apliciranog za sufinanciranje iz sredstava Europske unije prelaziti iznositi od 80 mil EUR-a

 

Predmet nabave provodi se sukladno procedurama koje zahtijevaju, ne samo poznavanje hrvatskog nacionalnog zakonodavstva, nego i poznavanje drugih procedura i pravila koja su uvjetovana sufinanciranjem europskim sredstvima.

 

 1.   Opis i oznaka grupe predmeta nabave te obrazloženje zašto predmet nabave nije podijeljen na grupe

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe jer isti čini jedinstvenu cjelinu. Predmetne funkcije i poslovi međusobno povezani i međuovisni te bi podjela na grupe učinila pružanje predmetnih usluga neefikasnim i neučinkovitim.

 

Projektni zadatak-Studija razvoja tramvajskog sustava Grada Zagreba

 

Elaborat 1: ANALIZA STANJA TRAMVAJSKOG KOLOSIJEKA

Elaborat 2: ANALIZA STANJA KONTAKTNE MREŽE

Elaborat 3: ANALIZA STANJA ISPRAVLJAČKIH STANICA

Elaborat 4: ANALIZA TRAMVAJSKOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA

 

 

ELABORAT 1

Analiza stanja tramvajskog kolosijeka

 1. izrada segmentirane baze ulaznih podataka o kolosijeku
 2. vizualni pregled stanja kolosijeka primjenom video snimaka visoke razlučivosti kompletne mreže tramvajske infrastrukture
 3. mjerenja i analiza geometrije kolosijeka
  • mjerni parametri: širina kolosijeka, visinski odnos tračnica, vitoperenje kolosijeka
  • mjerenje provesti digitalnim mjernim uređajem tolerancije +/- 0,1 mm, sa razmakom mjernih profila od 1 m, uz praćenje i sinkronizaciju s GPS pozicijom mjerenja
 4. mjerenja i analiza vremenskog profila vibracija u tramvajskom vozilu
  • na okretnom postolju vozila i u putničkom prostoru vozila na min. 8 mjernih mjesta
  • mjerenje provesti vožnjom instrumentiranog tramvaja kompletnom mrežom tramvajske infrastrukture
  • određivanje udobnosti vožnje i mirnoće hoda vozila po kolosijeku
  • detekcija pojedinih nepravilnosti na kolosijeku
 5. određivanja dinamičkih svojstava kolosijeka
  • mjerenje je potrebno provesti na 10 mjernih mjesta uzevši u obzir sve karakteristične kolosiječne konstrukcije u Gradu Zagrebu
  • mjerenje provesti snimanjem vremenskog signala vibracija i buke pri prolasku tramvaja na pojedinim mjernim mjestima
 6. mjerenja i analiza poprečnih profila tračnica, skretnica i sklopova
  • mjerenje provesti na svim skretnicama, križalištima, krivinama polumjera <500 m, te na određenim karakterističnim točkama na kolosijeku u pravcu
  • mjerenje provesti digitalnim profilomjerom mjerne preciznosti +/- 0,1 mm.
 7. mjerenje i analiza buke u putničkom prostoru tramvaja
  • mjerenje se provodi vožnjom instrumentiranog tramvaja kompletnom mrežom tramvajske infrastrukture (120 km kolosijeka)
  • određivanje razine buke u vozilu, ovisno o segmentima kolosijeka po kojima vozilo prometuje
  • detekcija kritičnih lokacija (cviljenje, povišene razine buke)
 8. mjerenja i analiza buke u okolišu uslijed prolaska tramvaja na kritičnim lokacijama
  • na temelju mjerenja pod 7. na kritičnim lokacijama provodi se mjerenje i analiza buke u okolišu, pri prolasku tramvajskog vozila, na udaljenosti 7,5 m od osi kolosijeka
 9. ocjena stanja, uporabljivosti i opremljenosti tramvajskih stajališta na temelju vizualnog pregleda
 10. izrade GIS baze izmjerenih podataka i parametara relevantnih za praćenje i održavanje
  • sve izmjerene podatke, georeferencirane, povezane s određenim lokacijama na mreži potrebno je prikazati u obliku GIS baze podataka
 11. zaključci i prijedlozi za praćenje, održavanje i rekonstrukciju pojedinih dionica tramvajskog kolosijeka.

Navedena ispitivanja potrebno je objediniti u ELABORAT o kontroli stanja gornjeg ustroja kolosijeka na  tramvajskoj mreži ZET-a.


 

ELABORAT 2

Analiza stanja tramvajskog kontaktnog voda (kontaktne mreže)

 1. izrada segmentirane baze ulaznih podataka o kontaktnom vodu
  • izrađene na temelju postojeće projektne dokumentacije upravitelja infrastrukturom
  • dokumentacija o tipu pričvršćenja kontaktnog voda, načinu ugradnje, godini ugradnje, godini posljednje rekonstrukcije, duljini segmenta, tehnički opis
 2. vizualni pregled stanja kontaktnog voda, na temelju video snimaka visoke razlučivosti kompletne mreže tramvajske infrastrukture (120 km kolosijeka),
 3. mjerenje i analiza provjesa kontaktnog voda
  • mjerna oprema podrazumijeva digitalnu mjernu vrpcu (transducer) postavljenu na pantograf tramvajskog vozila, s mogućnošću prikupljanja podataka frekvencijom 10 Hz te GPS uređaj za sinkronizaciju prostornih podataka
  • mjerenje se provodi vožnjom instrumentiranog tramvaja kompletnom mrežom tramvajske infrastrukture (120 km kolosijeka)
 4. mjerenje i analiza poligonacije kontaktnog voda
  • mjerna oprema podrazumijeva video kameru visoke razlučivosti, mjernu vrpcu postavljenu na pantograf tramvajskog vozila, te GPS uređaj za sinkronizaciju prostornih podataka
  • mjerenje se provodi vožnjom instrumentiranog tramvaja kompletnom mrežom tramvajske infrastrukture (120 km kolosijeka)
 5. mjerenje vibracija na pantografu tramvajskog vozila
  • mjerenje se provodi vožnjom instrumentiranog tramvaja kompletnom mrežom tramvajske infrastrukture (120 km kolosijeka), bez napona u kontaktnom vodu
 6. mjerenje istrošenosti vozne žice
  • mjerenje u karakterističnim točkama na svakom segmentu kontaktne mreže
  • mjerenje se provodi vozilom za inspekciju kontaktnog voda, bez napona u KV
 7. ocjena stanja prihvata (stupova) kontaktne mreže
  • stupovi i ostali prihvati kontaktne mreže ocjenjuju se na temelju vizualnog pregleda
  • ocjenjuje se geometrija stupa i temeljenja stupa, stanje premaza
  • određuje se uz GPS pozicija svakog izmjerenog prihvata kontaktne mreže
 8. izrade GIS baze izmjerenih podataka i parametara relevantnih za praćenje i održavanje
  • svi izmjereni podatci, georeferencirani, povezani s određenim lokacijama na mreži trebaju se prikazati u obliku GIS baze podataka
 9. zaključci i prijedlozi za praćenje, održavanje i rekonstrukciju pojedinih dionica kontaktnog voda.

Navedena ispitivanja potrebno je objediniti u ELABORAT o kontroli stanja kontaktnog voda na tramvajskoj mreži ZET-a.


ELABORAT 3

Analiza stanja ispravljačkih stanica i pripadne kabelske infrastrukture

Elektrotehnički dio

1. Izrada segmentirane baze ulaznih podataka

 • izrađene na temelju postojeće projektne dokumentacije upravitelja infrastrukturom
 • dokumentacija o snazi i vrsti ispravljačke grupe, SN razvoda, DC razvoda, pomoćnih sustava, vlastite potrošnje i napojnih/povratnih kabela, godini izgradnje i godini zadnje rekonstrukcije

2. Mjerenje struja napojnih i povratnih kabela, te napona DC razvoda

 • dvotjedno mjerenje 16 kanalnim mjernim uređajem s 10 visokonaponskih i 6 niskonaponskih kanala (točnosti 0,05%) i USB  i RS232/485 sučeljem

3. Mjerenje otpora izolacija svih napojnih i povratnih kabela mreže

 • ispitivanje ispitnim naponom 2500 VDC, 15 minuta

4. Analiza svakog pojedinog sektora mreže

 • proračun struja kratkog spoja izveden sukladno HRN EN 61660-1, Struje kratkog spoja u pomoćnim sustavima istosmjernog razvoda u elektranama i transformatorskim stanicama -- 1. dio: Proračun struja kratkog spoja (IEC 61660-1:1997; EN 61660-1:1997)
 • proračun maksimalnih struja opterećenja  pojedinih sektora mreže prema vozilima TMK2200
 • prijedlog mjera sanacije svakog pojedinog sektora
 • prijedlog podešenja zaštite zaštitnih uređaja, odnosno prekidača

5. Analiza povratnih kabela mreže

 • proračun opterećenja povratnih kabela ispravljačke stanice
 • prijedlog mjera neophodnih za sanaciju povratnih kabela mreže

6. Proračun struja kratkog spoja unutar ispravljačke stanice

 • proračun struja kratkog spoja na SN (10kV ili 20kV) strani
 • proračun struje kratkog spoja na strani ispravljačkog transformatora
 • proračun struja kratkog spoja na sabirnicama DC razvoda
 • proračun struje kratkog spoja na strani vlastite potrošnje

7. Provjera prisutnosti viših harmonika u SN mreži

 • proračun prisutnosti viših harmonika u SN mreži
 • mjerenje prisutnosti viših harmonika u SN mreži 16 kanalnim mjernim uređajem sa 10 visokonaponskih i 6 niskonaponskih kanala (točnosti 0,05%) i USB  i RS232/485 sučeljem

8. Analiza i specifikacija postojeće opreme u ispravljačkoj stanici

 • analiza i specifikacija SN opreme i prijedlog sanacije
 • analiza i specifikacija ispravljačke grupe i prijedlog sanacije
 • analiza i specifikacija vlastite potrošnje, pomoćnih sustava i ostalih instalacija i prijedlog sanacije

 

Navedena ispitivanja i analize potrebno je objediniti u ELABORAT o stanju ispravljačkih stanica i pripadne kabelske infrastrukture u tramvajskoj mreži ZET-a.

 

 

Građevinski dio

Program geotehničkog istraživanja za izradu projekata sanacije postojećih objekata ispravljačkih stanica sadrži:

 1. Pregled postojeće tehničke dokumentacije.
 2. Izrada detaljnog snimka postojećeg stanja sa svim nastalim oštećenjima.
 3. Izvedba sondažnih jama uz postojeći objekt radi utvrđivanja dubine, dimenzija i stanja temelja. Stavka obuhvaća demontažu završne podne obloge, sve potrebne iskope kao i zatrpavanje sondi nakon završetka radova s grubim čišćenjem te odvozom viška materijala na gradsku deponiju.
 4. Izvedba geotehničkih istražnih bušotina dubine do 10 m.
  1. Pripremni radovi. Priprema, transport garniture za bušenje, pribora, opreme do lokacije za bušenje i raspremanje gradilišta.
  2. Plato za bušenje. Priprema platoa za bušenje. U obračun uzeti i popravke nakon bušenja.
  3. Istražno bušenje s kontinuiranim jezgrovanjem, vađenjem neporemećenih i poremećenih uzoraka tla za potrebe laboratorijskog ispitivanja i ispitivanje zbijenosti tla primjenom standardnog penetracijskog pokusa (SPT).
 5. Izvedba geofizičkih mjerenja u minimalno dva presjeka (jedan uzdužni a drugi poprečni).

Ovim istražnim radovima potrebno je utvrditi uslojenost tla na lokaciji objekta, te veličine slijeganja i/ili ispiranja tla na lokacijama gdje su se javila oštećenja.

Napomena: Poziciju i broj sondažnih jama i istražnih bušotina definirati nakon pregleda objekta i postojeće dokumentacije

 1. Inženjerskogeološki i hidrogeološki radovi. Inženjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje terena sa izradom geološkog izvješća.
 2. Laboratorijska ispitivanja (klasifikacijski pokusi, određivanje posmične čvrstoće tla, određivanje modula stišljivosti).
 3. Izrada geotehničkog elaborata koji uključuje opis provedenih istraživanja, obrada i interpretaciju rezultata terenskih istraživanja, laboratorijskih ispitivanja, prikaz inženjerskogeoloških i hidrogeoloških elemenata. Izrada proračunskih modela i provedba geostatičkih analiza s odgovarajućim komentarima. Iskazivanje geotehničkih smjernica za izradu tehničkog rješenja sanacije.
 4. Izrada analize stanja nosive konstrukcije i smjernice za izradu projekta sanacije konstrukcije koje se temelje na istražnim radovima i svim prikupljenim podacima.

 

Arhitektonsko/urbanistički dio

1.   Pregled postojeće tehničke dokumentacije.

2.   Izrada snimka postojećeg stanja građevina i uređaja.

3.   Izvedba sondi na postojećem objektu radi utvrđivanja slojeva zidova, podova i krovova.

Stavka obuhvaća demontažu završne podne obloge, sve potrebne iskope kao i zatrpavanje sondi nakon završetka radova s grubim čišćenjem te odvozom viška materijala na gradsku deponiju.

4.   Definiranje minimalnih uporabnih dimenzija uređaja i prostora te uvjeta za smještaj ispravljačkih stanica.

5.   Ocjena stanja i izrada prijedloga poboljšanja.

6.   Arhitektonsko definiranje tipskog modela ispravljačkih stanica.

7.   Mapiranje ispravljačkih stanica i pripadne kabelske infrastrukture.

      Stavka uključuje izradu pregledne karte ispravljačkih stanica i mreže koju napaja u najmanje dva segmenta – postojeće i planirano stanje.

 

Analiza stanja će pokazati u kojoj mjeri je postojeća mreža ispravljačkih stanica optimizirana u odnosu na postojeću/planiranu tramvajsku mrežu i da li su moguća/potrebna poboljšanja (vezano uz elektrotehnički dio 1.).

 

ELABORAT 4

Prometna analiza tramvajskog sustava

Tvrtka Zagrebački holding, podružnica ZET, je operater koja obavlja javni prijevoz putnika u Gradu Zagrebu, kao i na dijelovima okolnih područja Grada Zagreba. Obzirom na trenutno stanje voznog parka, infrastrukture i elektroenergetskog sustava tvrtka već dulji niz godina ulaže znatna financijska sredstva za njegovu modernizaciju.

Zagrebački holding, podružnica ZET za korištenje bespovratnih sredstava EU u cilju obnove voznog parka, infrastrukture, kao i elektroenergetskih sustava nužno mora pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za povlačenje sredstava.

Sukladno mjerama Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine za gradski, prigradski i regionalni promet Studija razvoja gradskog prometa imati će za cilj pridonijeti ostvarenju specifičnih ciljeva definiranih Strategijom.

Studija razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba dokument je koji ima za cilj odabir optimalnog rješenja razvoja tramvajskog sustava kroz izračun prometnih pokazatelja za potrebe izrade ''Studije izvedivosti i analize troškova i koristi modernizacija tramvajske mreže na području Grada Zagreba''.

 1. Opis aktivnosti

Prometni model Grada Zagreba

Za potrebe analize i izračuna prometnih pokazatelja postojećeg stanja i scenarija razvoja budućeg tramvajskog prometnog sustava na području Grada Zagreba potrebno je koristiti Prometni model izrađen u sklopu projekta ''I faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije (analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela)''.

Navedeni model bit će dan na korištenje odabranom ponuditelju od strane tvrtke Integrirani promet Zagrebačkog područja d.o.o.

Prometni model potrebno je koristiti za slijedeće vremenske presjeke:

 • za postojeće stanje za 2017. godinu
 • prognozni model za 2023. i 2033. godinu.

Analiza stanja postojećeg tramvajskog sustava u Gradu Zagrebu

Analiza postojećeg stanja tramvajskog sustava Grada Zagreba treba obuhvatiti analizu infrastrukture, voznog parka, voznog reda, dostupnosti te učinkovitosti tramvajskog sustava Grada Zagreba.

Za potrebe izrade potrebno je koristiti slijedeće elaborate izrađene u sklopu cjelokupnog zadatka izrade Studije razvoja tramvajskog sustava Grada Zagreba i to:

 • Analiza stanja tramvajskog kolosijeka na mreži Grada Zagreba
 • Analiza stanja tramvajskog kontaktnog voda na mreži Grada Zagreba
 • Analiza stanja ispravljačkih stanica i pripadne kabelske infrastrukture

kao i ostale izrađene dokumente o tramvajskom sustavu Grada Zagreba.

Analizu dostupnosti i učinkovitosti tramvajskog sustava Grada Zagreba potrebno je temeljiti na prometnim pokazateljima iz Prometnog modela za baznu 2017. godinu.

Prezentacija rezultata analize i zaključci moraju biti grafički i tablično pojednostavljeni, kako bi se osiguralo razumijevanje isporuka ove aktivnosti i korisnicima koji nisu direktno upoznati s javnim prijevozom Grada Zagreba.

Ovaj dio analize mora sadržavati slijedeće:

 • pregled postojećih usluga (linije, vozni redovi, brzina obavljanja usluga, ponuđeni kapaciteti, itd.),
 • podatke o dnevnoj potražnji i vršnim opterećenjima po satu (putnici po liniji i po stajalištu, koridoru, ukupno, itd.),
 • podatke za javni i osobni prijevoz (broj putovanja ….),
 • potreban broj vozila za pružanje usluga (što uključuje teoretski potreban broj i praktičan potreban broj, shodno ispadima i kvarovima, sve usklađeno s informacijama o dostupnim sredstvima sustava javnog prijevoza ZET-a).

Analiza razvoja tramvajskog sustava u Gradu Zagrebu

Razvoj tramvajskog sustava Grada Zagreba treba temeljiti na ostvarivanju slijedećih ciljeva:

 • integracija sustava javnog prijevoza (tramvajski, autobusni i željeznički) u jedinstveni integrirani sustav javnog prijevoza,
 • kontinuirano unapređenje pružanja usluga (učestalost, udobnost, jednostavan pristup, pouzdanost, sigurnost),
 • razvoj ljudskih potencijala,
 • ulaganje u informatičku podršku,
 • pravilno održavanje postojeće prometne mreže, objekata i voznog parka,
 • kontinuirano obnavljanje voznog parka i
 • rekonstrukcija i nadogradnja postojeće tramvajske mreže.

Temeljem analize postojećeg stanja i utvrđenih nedostataka tramvajskog prometnog sustava potrebno je izraditi prijedlog mjera za povećanje sigurnosti, raspoloživosti i učinkovitosti javnog gradskog prometa za ostvarivanje prethodno navedenih ciljeva.

Analizu razvoja tramvajskog sustava potrebno je temeljiti na izračunu prometnih učinaka u Prometnom modelu i to izračunu:

 • prometnih učinaka postojećeg tramvajskog prometnog sustava u 2017. godini
 • prometnih učinaka scenarija kao dio razvoja tramvajskog prometnog sustava

Predložene mjere razvoja tramvajskog sustava potrebno je testirati kroz prometni model. Mjere je potrebno testirati kroz minimalno dva vremenska presjeka, 2023. i 2033. godina. Za svaki pojedini vremenski presjek potrebno je izraditi minimalno tri (3) scenarija razvoja tramvajskog sustava i to.

 • scenarij S0 koji predstavlja ''do-nothing''
 • scenarij S1 predstavlja ''do-something''
 • scenarij S2 koji predstavlja ''do-all''

Ovaj dio analize minimalno mora sadržavati slijedeće:

 • popis predviđenih mjera za razvoj javnog prijevoza
 • prikaz scenarija za razvoj javnog prijevoza
 • prikaz prometnih pokazatelja po scenarijima za razvoj javnog prijevoza
 • prijedlog razvoja tramvajskog sustava Grada Zagreba

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga...

14.02.2017. - 10:03

Opis savjetovanja: Prijedlogom Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Zakona) uređuje se, sukladno pravnoj stečevini Europske unije, područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela te inspekcijski nadzor. Regulacija tržišta željezničkih usluga uređena je postojećim Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga („Narodne novine“, broj 71/14) u koji su prenesene odgovarajuće odredbe Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 343, 14.12.2012.). Europska komisija je 2016. godine u okviru EU Pilota dostavila Republici Hrvatskoj pitanja u svezi nesukladnosti nacionalnih mjera s Direktivom 2012/34/EU te je temeljem provedene provjere utvrđeno da je potrebno izmijeniti odgovarajuće odredbe postojećeg Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga. Krajem prosinca 2016. godine je, kao dio 4. željezničkog paketa, stupila na snagu Direktiva (EU) 2016/2370 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Direktive 2012/34/EU u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom (Tekst značajan za EGP) (SL L 352, 23.12.2016.). Direktiva 2016/2370 je, pored od 1. siječnja 2019. godine predviđenog potpunog otvaranja tržišta usluga željezničkog prijevoza putnika, u značajnoj mjeri izmijenila odredbe Direktive 2012/34/EU u svezi s poslovima i nadležnostima nacionalnog regulatornog tijela. Uzimajući u obzir navedeno, kao i niz pristiglih prijedloga za neophodnom izmjenom postojećeg Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga, izrađen je Prijedlog Zakona s kojim se u najvećoj mogućoj mjeri ostvaruje sukladnost s mjerodavnom pravnom stečevinom Europske unije. Prijedlogom Zakona određuje se da je nacionalno regulatorno tijelo nadležno za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području tržišta željezničkih usluga Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Regulatorno tijelo), pri čemu je osnivanje i ustrojstvo Regulatornog tijela uređeno zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija te statutom i općim aktima. Prijedlog Zakona, a vezano uz Regulatorno tijelo, sadrži odredbe o načelima rada, o dužnostima članova Vijeća, o odlučivanju u poslovima, o donošenju i izvršenju odluka, o sudskoj zaštiti, o sredstvima za obavljanje poslova i o podnošenju izvješća o radu. Prijedlog Zakona vezano uz regulaciju tržišta željezničkih usluga sadrži odredbe o regulatornim načelima i ciljevima, o nadležnost Regulatornog tijela, o postupku po prigovoru, o prikupljanju podataka, o provjeri računovodstvenog razdvajanja, o određivanju osnovne svrhe usluge međunarodnog željezničkog prijevoza putnika koji uključuje kabotažu, o utvrđivanju gospodarska ravnoteže ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika, o izdavanju prethodnih suglasnosti i neobvezujućih mišljenja i ocjena, o utvrđivanju razumnog roka za odgovor na zahtjev za pristup uslužnom objektu, o nadzoru naknada za željezničke usluge te o suradnji s nacionalnim tijelima i regulatornim tijelima ostalih država članica Europske unije. Prijedlog Zakona uspostavlja pravni okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007.) s posebnim naglaskom na određivanje prekršaja. Pri tome se uzelo u obzir i uredbom predviđeno odstupanje koje je određeno Odlukom o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu („Narodne novine“ broj 120/14). Prijedlog Zakona određuje da je Regulatorno tijelo nadležno za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu te nadležno za provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007. Prijedlog Zakona vezano uz zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu sadrži odredbe o nadležnosti Regulatornog tijela, o postupku po službenoj dužnosti, o prigovorima putnika željezničkom prijevozniku i o prigovorima putnika Regulatornom tijelu. Prijedlog Zakona vezano uz inspekcijski nadzor Regulatornog tijela nad provedbom predmetnog Zakona, Uredbe (EZ) br. 1371/2007 i ostalih propisa kojima se uređuju prava putnika određuje obavljanje poslova inspekcijskog nadzora, ovlasti inspektora i obveze nadziranih i drugih osoba koje sudjeluju u inspekcijskom nadzoru.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 14.3.2017.

 

Dostupno na: https://esavjetovanj...n?EntityId=4696

 

Srdačan pozdrav,
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Spremište Trešnjevka radovi na sanaciji i nadogradnji

06.01.2017. - 02:30

Grad Zagreb je raspisao javnu nabavu za preuređenje dijela Tramvajskog servisa Trešnjevka objavljenog 2.1.2017.

Rok za dostavu ponuda je 8.2.2017. u 9h.

Procijenja vrijednost radova je 8 milijuna i 300 000 kn.

Radilo bi se na prilagođavanju 4 kolosjeka za servis niskopodnih tramvaja ( 1,2,3 i 4 )

 

Uskoro više